Detail de Marne 3

Missie

SBI-code: 9103 – Monumentenzorg

De stichting heeft als missie om gebouwen op het Hogeland te behouden, te beschermen en/of te doen herstellen. Daarbij wordt gekeken naar gebouwen die afzonderlijk of in samenhang met hun omgeving van cultuurhistorische en/of beeldbepalende betekenis zijn.

Als eerste project is restauratie en herbestemming van het Rijksmonument aan de Mernaweg 55 te Wehe-den-Hoorn opgepakt.

Klik voor meer informatie over dit project naar:

website project KCDP

Voormalige Jozefschool Wehe-Den-Hoorn

Aan de Mernaweg 55 in Wehe-den Hoorn staat de uit 1873 daterende Jozefschool van architect W.V.A. Tepe. Het gebouw werd meerdere keren uitgebreid en verbouwd door respectievelijk H. Havinga en W. Reitsema Tzn en wel in 1879, 1920 en 1950. Sinds 1999 heeft zowel deze voormalige katholieke basisschool als de Sint Ludgerus sociëteit de status van rijksmonument. Het pand kwam in 1987 in privébezit en was daarna in gebruik als woonhuis en atelier. In 2020 werd het pand door stichting Herstel Erfgoed De Marne, met ondersteuning van de voormalige gemeente De Marne (nu Het Hogeland) in eigendom verkregen.

Het gebouw is in Neo-Gotische stijl opgetrokken in bruine baksteen. Met op het voorste en middelste deel elk een dwarsgeplaatst zadeldak en in het achterste deel twee in de lengte geplaatste zadeldaken. Diverse elementen, waaronder siermetselwerk, pilasters, pinakels, details als ezelsruggen en geglazuurde blauwe platte Friese pannen en boogtrommels vallen op. Ook de verschillen in bouwstijlen in de loop van de tijd zijn goed zichtbaar.

De monumentale waarde van deze Rooms-katholieke school-annex sociëteitsgebouw van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang is volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vooral gelegen in:
⦁ Het voorbeeld van een RK dorpsschool annex sociëteitsgebouw uit de tweede helft van de 19e eeuw in de provincie Groningen
⦁ De representant van één van de weinige vroege schoolgebouwen van architect W.V.A. Tepe
⦁ De tamelijk hoge mate van gaafheid van het exterieur
⦁ De functionele en ruimtelijk-visuele relatie met de andere onderdelen van het complex (RK kerk en begraafplaats met hek en kapel)
⦁ De beeldbepalende ligging midden in het dorp

Het perceel is ongeveer 550 m2 groot. De voormalige school annex sociëteitsgebouw is
onderdeel van een complex dat verder uit de rooms-katholieke Sint Bonifatiuskerk met bijbehorende pastorie bestaat, en een begraafplaats met rouwkapel en hekwerk omvat. Het totale complex is van bovenlokaal belang. Het vormt een gaaf voorbeeld van een rooms-katholiek complex in de provincie Groningen (Boer e.a., 2013).

De Jozefschool raakte de afgelopen decennia in verval. Inmiddels verkeert het gebouw in deplorabele staat. Dankzij een subsidie in het kader van de subsidieregeling Stimulering Herbestemming Monumenten kon SHEDM gelukkig noodmaatregelen laten treffen om ernstiger verval te voorkomen. Daarna werd met diverse instanties gezocht naar een haalbare invulling. Uiteindelijk werd de herbestemming tot Kunstcentrum De Ploeg gekozen.

Na de aankoop werd een subsidie in het kader van Nationaal Programma Groningen verkregen, die een wezenlijke dekking vormt voor de restauratie en herbestemming. Voor nadere informatie over de monumentale waarden, zie de website van Rijksmonumenten. Publicatie: 19990616, Rijksmonument ID: 509435

School & Kerk
Schilderij de Ploeg 1

De Ploeg

Vereniging Groninger Kunstkring ‘De Ploeg’ werd op 5 juni 1918 opgericht. De kring, waarbij diverse kunstenaars zich aansloten staat internationaal bekend om zijn expressionistische benadering. Niet alleen schilderkunst, maar bijvoorbeeld ook grote mozaïeken behoren tot de uitingen van De Ploeg. Bekende namen zijn o.a. Jan Altink, Johan Dijkstra, Hendrik Nicolaas Werkman, George Martens, Jan Jordens, Jan van der Zee, Job Hansen, Alida Jantina Pott, Wobbe Alkema, Johann Faber, Ekke Kleima en Simon Steenmeijer. De jaren tussen 1922 en 1950 gelden als de hoogtijdagen van de nog steeds bestaande Groninger kunstenaarsvereniging. In het vroege Ploegwerk is een prominente rol weggelegd voor het Groninger landschap.

Samenwerkingspartner het Groninger Museum beheert een belangrijke en omvangrijke collectie werken van De Ploeg. Ook zijn er veel werken in particulier bezit. In het Kunstcentrum kan thematisch het werk van de kunstkring worden getoond, alsmede het verhaal verteld worden en de connectie met het Groninger Ommeland tot uiting worden gebracht.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Herstel Erfgoed De Marne, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 1182722 opgericht op 6 mei 2010 bestaat uit de volgende personen.
Bert Dijksterhuis, 8-8-1938, voorzitter
Bart van der Grinten, 17-11-1948, penningmeester
Tony Volger, 6-4-1944, secretaris
Jan Haasnoot, 1-9-1956, algemeen lid

Schilderij de Ploeg 2
Schilderij de ploeg 3

Comité van aanbeveling voor het Kunstcentrum De Ploeg

Drs. Max van den Berg, oud-commissaris van de Koning(in) van Groningen
Prof. Dr. Andreas Blühm, kunsthistoricus, directeur Groninger Museum
Prof. Dr. Titus M. Eliëns, voormalig hoofd collecties Gemeentemuseum Den Haag en interim directeur Stedelijk Museum ’s Hertogenbosch
Prof. Dr. Henk van Os, kunsthistoricus, oud-directeur Rijksmuseum
Harm Post, oud-directeur Groningen Seaports
Marte Röling, kunstenares en actrice
Drs. Jacques Wallage, oud-burgemeester van Groningen

Verslag 2020-2021

Stichting Herstel Erfgoed De Marne heeft in 2020 het eigendom verworven van de voormalige Jozefschool aan de Mernaweg 55 te Wehe-den-Hoorn. De middelen hiervoor werden verkregen door een bijdrage van de voormalige gemeente De Marne toegezegd in 2019. Verder werd in 2020 een subsidie ten bedrage van € 2,35 miljoen verkregen uit het Nationaal Programma Groningen (NPG); een wezenlijke bijdrage voor de restauratie en herbestemming van het pand.

Andere wapenfeiten zijn een getekend huurcontract met de Stichting Kunstcentrum De Ploeg voor het gerestaureerde en tot Kunstcentrum De Ploeg herbestemde pand, ingaande bij oplevering. Een begin werd gemaakt met de planvorming voor de restauratie en verbouwing. Ter dekking van de uitgaven werd een eerste beroep gedaan op de toegezegde NPG bijdrage.

balans HEDM 31-12-2021 toelichting op de balans
Schilderij de Ploeg 4
Herstel Erfgoed De Marne © 2024
Webontwikkeling door Convident.